Privacy


 

Gaston 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások tárgykörben. A szerződés elfogadásával elfogadja szolgáltatási feltételeinket, amely alapján a Szolgáltatási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) a Gaston 2000 Kft-vel létrejön.

1. Az ÁSZF alanyai

1.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed a Kft-re, mint szolgáltatóra (továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő Megrendelőre (továbbiakban: Megrendelő).

1.1.1. Szolgáltató: Gaston 2000 kft. 143 Bp., Kassai u. 19. (asz:11966052.1.41)

1.1.2. Megrendelő: az a magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés (továbbiakban: Szerződés) alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője.

2. Az ÁSZF hatálya

2.1. Jelen ÁSZF hatályos 2022. december hó 22. napjától.

2.2. Az ÁSZF kiterjed a Szolgáltató internetes szolgáltatásának tárgykörben megkötött Szerződésre.

2.3. Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

2.4. A Megrendelő a szerződéskötés során választja meg a

 • megrendelt szolgáltatásokat,
 • fizetési módot,
 • fizetési gyakoriságot.

2.5. A Szerződés a Megrendelő által a Szolgáltató weblapján egy szolgáltatás megrendelésével elektronikus formában jön létre, de hatályossá a hozzá tartozó első díjbekérő számla befizetésével válik.

2.6. A Szolgáltatási Szerződés módosítása - felek előzetesen történt, közös megállapodása alapján - írásban történik (e-mail).

2.7. A Szerződést felek határozott időre kötik, kivéve ha a szerződő felek ettől eltérően nem állapodtak meg.

2.8. A Szerződést bármelyik fél jogosult indoklás nélkül felmondani. A szerződés felmondása írásban történik.

2.9. A rendes felmondási idő 30 nap.

2.10. A Szerződés automatikusan megszűnik, ha a benne foglalt szolgáltatások egyike sem kerül meghosszabbításra.

3. Szolgáltatások

3.1. Szolgáltató a szerződésben foglalt szolgáltatásokat az előre kifizetett időtartamra biztosítja Megrendelő számára.

3.2. A szolgáltató által Megrendelő részére biztosított díjmentes szolgáltatásokra a Megrendelőnek nem állhat fenn jogi igénye. A díjmentes szolgáltatásokra a Szolgáltató semmilyen garanciát nem vállal.

4. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.2. Kizárólag a Megrendelő jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult - de nem köteles - a szerződés azonnali hatályú felmondására.

4.2. A Megrendelő vállalja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa feltöltött adatok, képek, videók (tartalmak) csakis kontrollált szolgáltatást működtetnek. Amennyiben valamilyen rendellenes változást észlel (vírusfertőzés, honlap feltörése, stb.) köteles haladéktalanul megtenni mindent a rendeltetésszerű működés visszaállításáért, valamint köteles haladéktalanul értesíteni az eseményről a szolgáltatót. A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelőnek az azonosításhoz szükséges adatait a hatóság részére átadni.

4.3. Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben oldala harmadik fél érdekeit sérti, a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére, törlésére. A szolgáltatások szüneteltetésének idejére Megrendelő kártérítésre nem tarthat igényt.

4.5. Megrendelő kártalanítja Szolgáltatót és alvállalkozóit bármely harmadik személy általi követeléssel, perrel, akcióval és eljárással összefüggésben keletkezett olyan kár miatt, amelyek 

 • a jelen ÁSZF-ből eredő kötelezettségek Megrendelő általi megszegéséből
 • a Megrendelő bármely ügyfelének vagy bármely harmadik személy végfelhasználónak a szolgáltatásokkal kapcsolatos (ideértve különösen, de nem kizárólag a szolgáltatás használata során továbbított tartalomra vonatkozó, vagy az adatvédelmi jogszabályok megsértéséből eredő) követelésekből ered
 • a szerzői jog, vagy bármely szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jog megsértéséből, becsületsértésből, obszcén, trágár, sértő, rasszista, indokolatlanul erőszakos, fenyegető, megfélemlítő vagy zaklató anyag közzétételéből vagy az adatvédelmi jogszabályok megsértéséből származó követelésekből ered.

4.5. A Megrendelő a szerződéskötés az elektronikus igénylés során megadott adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének megváltozása) változásáról köteles Szolgáltatót 8 naptári napon belül írásban (levélben vagy e-mailben az elektronikus igénylés során megadott kapcsolattartói e-mail címről - megfelelő azonosítással) értesíteni. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért a Megrendelő felelősséggel tartozik.

4.6. A díjfizetés választható módozatai:

 • banki átutalás
 • online bankkártyás fizetés

4.7. Amennyiben a Megrendelő olyan szolgáltatást rendel meg, amely a Szolgáltató hibáján kívül eső okból nem teljesíthető, abban az esetben az előre fizetett díj ellenében az Igénylő más azonos értékű szolgáltatást kérhet a Szolgáltatótól. A Szolgáltató hibáján kívül eső okból nem teljesíthető előre fizetett szolgáltatás esetén a Megrendelő a díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

4.8. Megrendelő tudomásul veszi, hogy számlázási reklamációt, szolgáltatásmódosítási kérelmet vagy eltérő számlafizetőt a díjbekérő kiegyenlítése előtt nyújthat be, a befizetést követően Szolgáltató a díjbekérőn szereplő adatok alapján állítja ki a számlát Megrendelőnek. A díjbekérő befizetésével a Megrendelő a számlát befogadottnak tekinti.

4.9. Megrendelő elfogadja és magára nézve kötelezőnek veszi, 

Nem töltheti fel az alábbi tartalmakat : 

 • scriptek,
 • Bármely jogvédett tartalom engedély nélkül való használata,
 • Közerkölcsbe ütköző, 
 • Gyűlöletkeltő, illetve rasszista tartalmak
 • Bármely tartalom ami az oldallal nem összeegyeztetethető,

4.10. Tilos a szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása.

4.11. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az igénybe vett ingyenes szolgáltatást a Szolgáltató indoklás nélkül felfüggesztheti, megszüntetheti.

5. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által igényelt szolgáltatásokat a Megrendelő számára az előre kifizetett időszakra biztosítja. 

5.2. Szolgáltató a szolgáltatási díj beérkezését követő 3 munkanapon belül köteles az igényelt szolgáltatásokat aktiválni, A megrendelő tudomásul veszi, hogy egyes szolgáltatások esetében az aktiválás feltétele a Szolgáltató által kért adatok, dokumentumok átadása Szolgáltató részére. Ezen adatok és/vagy dokumentumok szükségességéről Szolgáltató Megrendelőt a megrendeléskor, vagy a megrendelést követően e-mailben tájékoztatja a Megrendelő értesítési email címén. 

5.3. Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:

 • az 1992. évi LXIII. törvény - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
 • az 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
 • 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
 • az "Online Privacy Alliance" ajánlásait

5.4. A Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani, a Megrendelő számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mail útján - a Megrendelő által felhatalmazott személyek számára - térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.

5.5. A Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Megrendelőt nem terheli.

5.6. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatás megrendelésének napján a nyilvános árlistájában érvényben lévő szolgáltatási díjat a Megrendelő felé számlába állítani.

5.7. A Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért.

5.8. A Szolgáltató saját hibájából eredő károkat köteles haladéktalanul megszüntetni, a kártérítési felelősség maximális mértéke a kifizetett díj 50 százaléka.

5.9. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatvesztésekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

5.10. A Szolgáltató a Megrendelő részéről pénzügyileg teljesített szolgáltatásokat a pénzügyi teljesítésről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. A szolgáltatás teljesítését a pénzügyi teljesítéstől függetlenül megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben a Megrendelő által igényelt szolgáltatással kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy- vagy személyiségi jogainak megsértése).

5.11. A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

5.12. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a Megrendelőt értesíteni.

5.13. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződés azonnali hatállyal történő felbontására, amennyiben bizonyítható, hogy az ügyfél számára biztosított területen  az elhelyezett tartalom 

 • a Szolgáltató vagy harmadik személy számára kárt okozhat vagy;
 • futtatását biztosító web szervert számottevően lassítja, vagy üzemszerű működését gátolja vagy;
 • által megjelenített tartalom jogszabályba ütközik vagy;
 • működése során jogszabályba ütköző tevékenységet valósít meg .
 • pornográf tartalmú vagy a jó ízlést sértő anyagok kerültek elhelyezésre
 • A 2001. évi CVIII. törvény (Eksz.) 13.§ (4) bekezdése alapján szerzői jogi, védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogokat sértő anyagok kerültek elhelyezésre 

6. A Megrendelő teljes büntetőjogi felelősséget vállal a feltöltött adatokért és azokat saját felelősségére tárolja Szolgáltató oldalán .

7. A Szolgáltató nem felel a más által rendelkezésre bocsátott, továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért. Nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Szerzői jogi és védjegyoltalomból eredő jogsértés esetében nem felel a más által rendelkezésre bocsátott, az általa nyújtott szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, azokat azonnal törli (amint a tudomására jut). 

Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató és a Megrendelő kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

A weboldalon elhelyezett adatok tartalmáért, a Megrendelőnek a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Megrendelő felelőssége.

A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Városi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

Vis Maior esemény

Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés..

Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni.

A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

Panaszkezelés, fogyasztói jog-és igényérvényesítés
Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Amennyiben Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a Békéltető Testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Központi telefonszám: +36 1 488 2131 Fax: +36 1 488 2186 A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
A jelen áSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen áSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
• az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.
Záró rendelkezések
A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a jelentkezéskor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. Tilos a megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az áSZF és az Adatvédelmi Szabályzat megismerés céljából történő letöltése és az oldalon kimondottan erre a célra megjelölt tartalom letöltése . ÁSZF egyoldalú módosítására a szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak, és fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre, előzetes figyelmeztetés nélkül.